Web Media d.o.o.

Azize Šaćirbegović 2

71000 Sarajevo

Tel: +387 61 528 430

E-mail: info@webmedia.ba

ID broj: 4202206190007

Račun: 3387202206536312 kod UniCredit bank